';

Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego CHF zawarta przed d. Polbank EFG – nieważna.

Dzisiaj, to jest 26 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 2911/18) wydał bardzo korzystny dla kredytobiorców wyrok ustalając, że konkretne klauzule indeksacyjne zawarte w umowie i regulaminie EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu) są bezskuteczne wobec powodów (wszystkie klauzule zostały wymienione w sentencji wyroku), ponadto Sąd zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę ponad 76 tysięcy złotych. 


Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jest to precedensowy wyrok w jego referacie, ponieważ po raz pierwszy ustalił, że konkretne klauzule nie wiążą kredytobiorcy na przyszłość, a strona powodowa wykazała interes prawny w roszczeniu o ustalenie obok roszczenia o zapłatę. Wyrok jest o tyle interesujący, że pozwany na podstawie samej sentencji wyroku jest zobowiązany wyeliminować konkretne klauzule przeliczeniowe z umowy (w tym indeksację zawartą w paragrafie 2 ust. 1 Umowy kredytu). Oznacza to, że saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN, a aktualna wysokość zobowiązania kredytobiorcy została zmniejszona o około 350 tysięcy złotych. 


W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że strona powodowa wykazała abuzywność klauzul indeksacyjnych zawartych w umowie (umowa została zawarta w lipcu 2008 r.). Wyeliminowanie z przedmiotowej umowy klauzul przeliczeniowych powoduje, że umowa ma być dalej wykonywana jako kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR, co oznacza, że również saldo kredytu od samego początku było wyrażone w PLN.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in